Σπύρος Σαμάρας (1861-1917). Ο μεγάλος αδικημένος της έντεχνης ελληνικής μουσικής. Δοκιμή βιογραφίας (Spyros Samaras (1861-1917). The great wronged man of Greek art music. An attempt at a biography)

55,00 €

Price

44,00 €

1

Product CodeBMM337

Related Products

Cookie Policy

This website makes use of cookies. By entering and using our website you agree to our cookie policy.

More information on cookies