Κοινωνική Ευθύνη

Το ενδιαφέρον του Πωλητηρίου του Μουσείου Μπενάκη για την τοπική κοινότητα δεν εξαντλείται στη στήριξη εγχώριων τεχνιτών και νέων ταλέντων. Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι τα μουσεία, μέσω της κοινωνικής υπευθυνότητας, είναι σε θέση να προωθήσουν μια ευρύτερη ενσωμάτωση και κοινωνική αρμονία. Γι’ αυτόν το λόγο, επιδιώκουμε τη συνεργασία με οργανισμούς σε όλη την ελληνική επικράτεια που στοχεύουν σε ουσιαστικές, θετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ευθύνης.  Μέσα από μια σειρά συνεργατικών δράσεων στηρίζουμε, επίσης, φορείς κοινωνικής πρόνοιας, όπως η Σχεδία, το ΠΙΚΠΑ και η Πυξίδα. 

Προσπαθούμε, ακόμα, να συμβάλουμε στην ευημερία της κοινότητας με δωρεές σε είδος προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σχολεία, καθιστώντας έτσι και ευρύτατα προσβάσιμες τις ποικίλες συλλογές του Μουσείου.

Συνεργαζόμαστε και υποστηρίζουμε τους κοινωνικούς φορείς: